We've got you covered

Garantievoorwaarden

Bekijk hier de garantievoorwaarden voor de producten van Aguavibes®, waaronder de Activator.

  1. De waarborg op de Water Activator bedraagt drie jaar vanaf de dag van de aankoop. De waarborg dekt in geval van defect enkel de kosteloze herstelling of vervanging van het toestel. De koper is niet gerechtigd op een schadevergoeding van AguaVibes bvba uit dezen hoofde voor genotsderving of andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade. In geval van vervanging door een nieuw toestel zal dit laatste gedekt zijn door het nog niet opgebruikte gedeelte van de op het oorspronkelijk aangekocht toestel verleende waarborg.
  2. De waarborg is niet overdraagbaar. Enkel de oorspronkelijke koper kan er aanspraak op maken.
  3. De waarborg wordt slechts nagekomen tegen voorlegging van de behoorlijk en volledig ingevulde waarborgkaart met gekweten bewijs van aankoop. Het serienummer van het toestel mag noch gewist, noch gewijzigd worden.
  4. De waarborg geldt enkel voor zover het toestel voor normale huishoudelijke omstandigheden werd gebruikt en voor zover het werd gebruikt overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant.
  5. Het niet-functioneren van het toestel door een uitwendige oorzaak, zoals brand, overmatige temperatuur, verkeerde aansluiting, bijtende producten, schade door blikseminslag, spanningspieken of door een verkeerd gebruik wordt niet gedekt onder deze waarborg. Bovendien wordt de waarborg verleend voor zover de plaatsing beantwoordt aan de montagevoorschriften van de fabrikant en is uitgevoerd door een door AguaVibes bvba erkend installateur.
  6. In elk geval is de aansprakelijkheid van AguaVibes bvba beperkt tot het door de koper betaalde bedrag.
Over AguaVibes®

We hebben een missie

AguaVibes® staat voor gezond water. We concentreren ons op de gezondheid van mensen, het milieu en toestellen. Daarom ontwikkelen we producten die jouw gezondheid bevorderen en ecologisch zijn. We beseffen dat water de basis is van al het leven. En het verdient dan ook onze focus.

Lees ons verhaal