ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden van Aguavibes bv (hierna AV) zijn van toepassing op al onze leveringen van goederen en diensten. Onze AV hebben ten allen tijde voorrang op alle eventueel andersluidende voorwaarden van de klant, particulier of professioneel.  Afwijkende bedingen en/of bijkomende voorwaarden zijn slechts voor ons bindend voor zover deze door ons voorafgaandelijk en schriftelijk werden aanvaard.  Door de bestelling te plaatsen verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze AV en deze integraal te aanvaarden.

2. Offertes

Tenzij anders vermeld, zijn al onze offertes geldig voor een periode van 30 dagen. Al onze offertes, prijsopgaven en bestekken zijn vrijblijvend, indicatief en steeds voor herziening vatbaar.

3. Prijsvermeerdering

Onze prijzen kunnen door ons enkel worden verhoogd na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord met de klant en dit enkel in geval van aantoonbare stijging van de productiekosten met inbegrip van, maar niet uitsluitend, prijzen van grondstoffen, energie en loonkost. De klant heeft het recht om de door ons voorgestelde en onderbouwde prijsstijging te weigeren. In zulk geval heeft Aguavibes bv vervolgens het recht om de overeenkomst waarop de prijsstijging van toepassing is nietig te verklaren zonder verdere verplichtingen vanwege Aguavibes bv en zonder enig recht op compensatie van de klant.  

4. Annulering  van een bestelling-Herroepingsrecht.

De particuliere klant heeft het recht om, binnen een termijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst ,zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Na 14 dagen verstrijkt onherroepelijk de herroepingstermijn. Om het herroepingsrecht uit te oefenen volstaat het om ons, via email (info@aguavibes.com) op een ondubbelzinnige wijze hiervan in kennis te stellen en dit voor de herroepingstermijn is verstreken. Mochten wij in de tijd tussen het sluiten van de overeenkomst en het herroepen ervan reeds werken hebben uitgevoerd of de bestelling geïnstalleerd  hebben dan is de klant gehouden aan het vergoeden van de geleverde diensten, en installatiekosten.

5. Levering

Leveringstermijnen worden ten titel van inlichting vermeld en zijn geenszins bindend. Vertraging van de levering geeft geen recht op vergoeding.  De klant is verplicht om de goederen in ontvangst te nemen op het afgesproken tijdstip.  De klant zal ervoor zorgen dat de ruimte waar de goederen geïnstalleerd dienen te worden klaar is voor de installatie (die is o.a. toegankelijke en schoon met aanwezigheid van waterleidingen binnen 0,5 meter en een stopcontact binnen 1,5 meter).  De kosten van levering zijn begrepen in de verkoopprijs.  Op het moment van de levering dient de klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst.  Eventuele zichtbare gebreken dienen hierop te worden vermeld of, indien deze bij levering niet kunnen worden vastgesteld, dienen deze uiterlijk binnen 3 werkdagen schriftelijk te worden gemeld.  Het gebruik  van de goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

6. Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar in EUR op het adres van onze maatschappelijke zetel en uiterlijk binnen 7 dagen na plaatsing, tenzij anders overeengekomen.  Bij niet-tijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 6% per jaar alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 70,-. Bij niet(tijdige)-betaling van enige factuur zijn wij gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, de betrokken levering/installatie, evenals andere voor de klant nog uit te voeren bestellingen en werken, op te schorten en dit onverminderd ons recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere niet-vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar en kunnen wij tot compensatie overgaan.  De klant dient ons de volledige en  juiste informatie te verschaffen inzake het toepasselijk BTW tarief en blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de verschafte informatie. De klant is en blijft derhalve  verantwoordelijk voor de juistheid van het toegepaste BTW tarief. Mocht achteraf blijken dat het toegepaste BTW tarief niet juist is  zal de klant ons de nog verschuldigde BTW op eerste verzoek storten en alleszins zal de klant ons integraal vrijwaren. Klachten wegen gebreken of niet-conformiteit schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur.  Het risico wordt evenwel overgedragen op de klant vanaf het ogenblik van de levering van de goederen.  De koper zal tevens de goederen in die tussentijd niet mogen verkopen, verpanden of op enige wijze bezwaren en zal evenmin de goederen mogen verplaatsen buiten zijn woning of bedrijfsgebouw.  De klant zal derden in kennis stellen van het eigendomsvoorbehoud.

8. Garantie ten aanzien van consumenten

Ten aanzien van consumenten verlenen wij de wettelijke garantie van 3 jaar vanaf datum van de levering. De klant dient elk gebrek aan overeenstemming schriftelijk te melden binnen een termijn van vijf dagen na vaststelling ervan, dit op straffe van verval. Onze waarborg is naar onze keuze beperkt tot kosteloze vervanging van het geleverde toestel of teruggave van de prijs van de als gebrekkig of niet conform erkende waren, met uitsluiting van iedere andere schadevergoeding. Onze garantieverplichting in ieder geval beperkt tot de omvang van onze levering.

9. Gebruik, onderhoud en herstellingen

De klant zal de toestellen gebruiken conform de geleverde gebruiksaanwijzingen en de door ons gegeven instructies.  Bij onvoldoende onderhoud, een onjuiste behandeling of oneigenlijk gebruik vervalt iedere garantie.  Zo zal de klant in een drukbegrenzer voorzien op zijn installatie.  De waarborg vervalt geheel wanneer zonder onze schriftelijke toestemming reparaties of veranderingen door de klant of derden worden uitgevoerd.  Indien de klant zelf de installatie uitvoert of door een derde laat uitvoeren zal hij ervoor zorgen dat hij of deze derde over voldoende kwalificaties beschikt en zullen de installatievoorschriften nauwkeurig dienen nageleefd te worden.

10. Aansprakelijkheid

Ten aanzien van professionele klanten (wederverkopers, installateurs, groothandels,…) is onze aansprakelijkheid en deze van onze aangestelden beperkt tot 50% van de bestelde goederen werken per schadegeval.  Tenzij bij bedrog, opzettelijke of zware fout zijn wij niet aansprakelijk voor immateriële, indirecte of gevolgschade.  Bij wanprestatie van de klant behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter ontbonden te verklaren en zijn wij gerechtigd op een schadevergoeding die forfaitair begroot wordt op 50% van de bestelde goederen en werken, onverminderd hogere bewezen schade.  Dit forfait is niet verschuldigd door de klant die eindgebruiker is.

11. Nietigheidclausule.

Iedere voorwaarde dient afzonderlijk te worden beschouwd.

Bij gebeurlijke ongeldigheid van een voorwaarde van deze AV, geheel of gedeeltelijk, zal de ongeldige clausule of het gedeelte ervan  vervangen worden door een bepaling die wel geldig is en die, zo nauw mogelijk,  dezelfde intentie nastreeft. De ongeldigheid van één clausule, gedeeltelijk of geheel, kan nooit tot gevolg hebben dat de gehele AV ongeldig zouden zijn.

12. Bevoegdheid van toepasselijk recht

Op onze overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.  Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout.  Wij behouden ons evenwel het recht voor om het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de woonplaats/maatschappelijke zetel van de klant.